CONDICIONS D’ÚS I CONFIDENCIALITAT

 

  1. Identificació de l’empresa

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència a MGS Serveis per a Seniors, S. A. , en la seva condició de marca comercial de les residències Riosol SLU, Gerontocat SLU, Explogeron SLU i Gestió d’Immobles per a la Tercera Edat SLU.

MGS Serveis per a Seniors, S. A. està domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, núm. 543, 08029, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46110, Foli 54, Fulla B 187244.

 

  1. Objecte de la web

Les pàgines contingudes en el web tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general d’MGS Serveis per a Seniors, S. A. de les activitats que realitza i dels serveis que presta. MGS Serveis per a Seniors, S. A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

 

  1. Condicions d’accés i disponibilitat

L’accés als continguts d’aquesta web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, excepte les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades en l’apartat IV paràgraf 3.

 

  1. Exoneració de responsabilitats

MGS Serveis per a Seniors, S. A. garanteix un entorn segur en la recollida i tractament de les dades en el seu poder, no responsabilitzant-se:

Per ús indegut:

En accedir a aquesta web s’accepta que MGS Serveis per a Seniors, S.A. no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es derivi d’aquest accés o ús de la informació continguda en la mateixa o per l’accés a altres matèries o serveis en Internet a través de les connexions amb aquesta web.

Per continguts de tercers:

La web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquestes pàgines web. MGS Serveis per a Seniors, S.A. no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

Per fallades tecnològiques alienes o pròpies:

MGS Serveis per a Seniors, S.A. no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a l’Entitat; de retards o bloquejos en l’ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques en el sistema d’Internet o en altres sistema electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control d’MGS Serveis per a Seniors, S.A. Així mateix, s’exonera a l’Entitat de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués patir el client a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per l’Entitat, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

 

  1. Propietat intel·lectual

El Copyright del material contingut en aquesta web és propietat d’MGS Serveis per a Seniors, S.A. L’accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l’autorització expressa d’MGS Serveis per a Seniors, S.A.

Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes i objectes similars que formen part d’aquesta web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a l’exercici de les accions civils o penals que corresponguin en dret.

 

  1. Protecció de dades de caràcter personal

La informació corresponent al tractament de les seves dades la trobarà en l’apartat Protecció de dades d’aquesta web.

 

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el client com d’MGS Serveis per a Seniors, S. A., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i tribunals de Barcelona.