Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Canal de denúncies

Canal de denúncies d’MGS Seniors

Amb la finalitat de donar compliment al contemplat en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s’estableix el Canal de denúncies, que permet als empleats del Grup MGS, així com a accionistes, mediadors, professionals, contractistes /subcontractistes comunicar al Responsable del Sistema Intern d’Informació de manera confidencial i, opcionalment, de manera anònima, les infraccions que afectin a:

Presentació de denúncia

Per a poder formular una denúncia s’haurà de remetre comunicació a l’adreça cumplimientonormativo@mgs.es en el qual caldrà indicar:

  1. Detall les circumstàncies de la presumpta infracció.
  2. En la mesura que sigui possible suport documental que avali la infracció.
  3. Identificació dels responsables directes de la presumpta infracció.
  4. Amb caràcter general, la persona que realitza la denúncia ha d’identificar-se. La denúncia es podrà formular anònimament.
  5. Domicili, mail o lloc segur a l’efecte de rebre notificacions.

L’informem que la comissió de la presumpta infracció podrà denunciar-se davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.

Una vegada rebuda la denúncia, aquesta serà gestionada per Compliment Normatiu com a membre permanent de la Comissió de Compliment i Control Intern, Responsable del Sistema intern d’informació de l’Entitat. La gestió de la denúncia seguirà el Procediment de Gestió aprovat per l’Entitat.

La informació facilitada serà tractada de manera confidencial, aplicant-se les mesures adequades per a fer el correcte ús de la mateixa i salvaguardar els drets i interessos de totes les persones implicades.

Totes les dades proporcionades es tracten d’acord amb els requisits aplicables en matèria de protecció de dades. Pot consultar informació en l’apartat de protecció de dades de la present web.